Voorwaarden deelname

Door in te schrijven voor een zeiltocht geven deelnemers aan bekend te zijn én in te stemmen met de vaaraanwijzingen (zie menu-keuze Documenten). Daarin is onder meer opgenomen dat van de deelnemers verwacht wordt dat zij zorgen voor een goede persoonlijke uitrusting en fit aan de tocht beginnen.

Inschrijving sluit drie weken voor aanvang van de tocht. Tot dan (dus tot 3 weken voor aanvang van een tocht) is annulering kostenloos. Nadien worden de kosten doorberekend. Dit geldt ook voor niet-leden. Annulering is uitsluitend mogelijk via een mail naar indelingscommissie@czt.nl
Voor de tochten onder de noemer CZT Buitengewoon geldt een aparte procedure. Zie aldaar.

Plaatsingsprocedure

Kennis en kunde van de deelnemers zal verschillen. De indelingscommissie streeft ernaar om de opstappers zo in te delen dat kennis en kunde goed verdeeld zijn en elke boot adequaat bemand is. De indeling kan daarom pas plaatsvinden bij sluiting van de inschrijvingstermijn. Uiterlijk 10 dagen voor de tocht is de indeling bekend, en wordt de indeling aan de deelnemers gemaild. Voor de Noordzeetocht geldt als extra eis dat de deelnemer tenminste één kortere tocht heeft meegemaakt (en dus staat deze tocht alleen open voor leden).

Het is de bedoeling dat niemand aan de kant blijft staan, maar een garantie voor deelname kan aan opstappers niet gegeven worden. Of er voldoende plaats is, hangt af van het aantal deelnemende schepen en vrije kooien. Als er niet voldoende plaatsen zijn, kan er een schip gehuurd worden. Dit wel onder de voorwaarden dat de verenigingskas dat toelaat, er een schipper voor het huurschip beschikbaar is en een huurschip op korte termijn tegen aanvaardbare prijs te vinden is.

Als blijkt dat niet iedereen geplaatst kan worden, wordt rekening gehouden met de volgorde van aanmelding, maar ook met de noodzaak om per schip een adequate bemanning samen te stellen. De indelingscommissie is hiervoor ingesteld en deze heeft dan ook het laatste woord.
Ondanks de slagen om de arm, is het tot nu weinig voorgekomen dat deelnemers niet geplaatst kunnen worden.

Deelname door niet-leden

De CZT biedt de mogelijkheid aan niet-leden om éénmalig op proef deel te nemen aan een reguliere inlandse tocht om de club te leren kennen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat leden voorgaan als er niet genoeg plaats is aan boord van de schepen.

Op het leden-gedeelte van de website wordt de deelnemerslijst bijgehouden. Niet-leden kunnen die pagina niet zien.  Zij worden pas geïnformeerd als de indelingscommissie haar werk gedaan heeft. Wie direct lid wordt heeft geen last van die beperking.

Corona

Voor deelname aan de tochten is een vaccinatie of PCR-test vereist, volgens de criteria van de coronacheck-app. Houd er rekening mee dat meerdere schippers opstappers die niet volledig gevaccineerd zijn niet toelaten op hun boot.

Aansprakelijkheid

De schipper is volgens de wet verantwoordelijk voor de veilige vaart. Opstappers zijn echter wel verantwoordelijkheid voor schade aan schip en inventaris door hen veroorzaakt, behalve als zij handelden in opdracht van de schipper. Een WA-verzekering is daarom aan te bevelen.